ZPĚT

Zázemí fotbalového hřiště ve Studenci

Studenec č.p.475, 512 33 Studenec

Stavby pro spolkový život představují v obci významné záchytné body. Místa, kam směřují lidé, aby se skrze společný zájem věnovali činnostem, jejichž hlavním posláním je snaha o rozvoj. Rozvoj v oblasti duchovní, například v případě různých církevních sborů, v oblasti kulturní, například v případě ochotnických spolků, v oblasti bezpečnosti, například v případě sborů dobrovolných hasičů, či v oblasti pohybu a všeobecné tělesné zdatnosti, například v případě sportovních spolků. Zajistit si zázemí pro takovou ušlechtilou činnost je často prvořadou snahou jednotlivých spolků, jelikož vlastní zázemí výrazně rozšiřuje možnosti jejich dalšího rozvoje a zejména z hlediska provozního je nedocenitelným zlepšením podmínek pro zájmovou činnost daného spolku. V případě, že zázemí spolku chybí, nebo je v neutěšeném technickém stavu, představuje spíše zátěž, než příslib dalšího rozvoje.

V neutěšeném technickém stavu bylo i Zázemí fotbalového hřiště ve Studenci. Budova, která byla vybudována ke zcela jinému účelu a byla v průběhu doby změněna právě na zázemí fotbalového hřiště. Měla vyvalené zdi, opadanou omítku, nevyhovující způsob likvidace splaškových vod a v mnoha místech světlou výšku místností pod 2 m a celkem 3 společné sprchy pro přinejmenším dvě družstva, tedy nejméně 22 hráčů. Takové zázemí vyžadovalo pokud možno rychlou náhradu.

I přesto, že byla původní budova vybudována ke zcela jinému účelu, z hlediska místa nemohla být umístěna lépe. Proto i nové Zázemí fotbalového hřiště ve Studenci ctí tuto původní polohu. Díky svému protáhlému tvaru odděluje sportovní areál od obytné zástavby a přispívá tak ke vzájemnému oddělení těchto dvou co do způsobu využití odlišných ploch. Zároveň, společně s přilehlou sokolovnou, ohraničuje sportovní areál a dodává mu tak malebnost, podpořenou ještě tím, že samo fotbalové hřiště je oproti těmto budovám umístěno níže.

Hygienické zázemí pro hráče je umístěno v od hřiště odlehlejší části budovy, část s klubovnou a zázemím pro členy spolku a diváky, je naopak co nejblíže k hřišti. Jednak proto, aby měli členové spolku na hřiště i z budovy co nejlepší výhled, jednak proto, že tím dochází k co největšímu oddálení prostoru pro diváky od okolní zástavby. V podzemním podlaží, jehož vstup umně využívá výškový rozdíl původního terénu, je umístěno hygienické zázemí pro rozhodčí a technická místnost. Nad vstupem do podzemního podlaží je umístěna terasa, která umožňuje další, ještě o něco lepší výhled na dění na hřišti a svým protáhlým tvarem vytváří zdůrazněné zakončení budovy.

Z důrazem na co nejhospodárnější využití obestavěného prostoru budovy jsou jednotlivé provozní celky budovy přístupné z vnějšího prostředí, z venkovního zastřešeného prostoru, který slouží jako chodník a zároveň jakási venkovní krytá chodba. Jednotlivé vstupy jsou zvýrazněny tím, že vystupují z roviny průčelí, a navíc jsou i výrazně barevně odlišeny, čímž rovněž pohledově zkracují výrazně podlouhlý tvar budovy. K tomu rovněž přispívá i řešení okenních otvorů. Ty jsou umístěné tak, aby poskytovaly dostatek denního osvětlení, ale zároveň zajistily soukromí uživatelům, jelikož převážná část vnitřních prostor budovy slouží jako hygienické zázemí a je tak nutné zabránit nežádoucím pohledům do budovy z vnějšího prostředí. Okenní otvory jsou zajištěné proti násilnému vniknutí pomocí mříže ze svislých lamel. Ty pokračují i před oproti ostatním okenním otvorům velkorysým prosklením klubovny, kde slouží jako vnější stínění. Na ně v jakémsi “střihu” navazuje zábradlí a mříž oddělující vstup do podzemního podlaží a terasu. Tyto svislé lamely tak tvoří spojovací prvek po celé délce průčelí budovy, které je obrácené k hrací ploše. Toto průčelí je opatřeno obkladem z bělených dřevěných prken, jelikož se jedná o plochy, v jejichž blízkosti se pohybuje většina uživatelů budovy. Z tohoto obkladu pak vystupuje průběžná lavice, která se v části u výdejního okénka bufetu mění na pult. Ostatní průčelí nejsou běžným uživatelům téměř přístupná a jsou z režného betonového zdiva.

Snahou návrhu bylo pro v okolí jeden z největších sportovních klubů zajistit odpovídající a soudobé zázemí, které ctí místo a poskytuje tak uživatelům dostatečné prostory pro jejich ušlechtilou činnost.

Přihlašovatel: Chrama s.r.o.
Investor: Sportovní klub Studenec z.s.
Projektant: Chrama s.r.o.
Realizační firma: Stavební společnost s.r.o. Hostinné

FOTO