Další projekt Další projekt
ZPĚT

Rezidence Liliová

Liliová 1427, Liberec

Bytový dům Rezidence Liliová vznikl v lukrativní pozici, která nemá v Liberci obdoby. Parcela se nachází v absolutním centru města s výhledy na městské symboly. Jedná se o vzorový příklad udržitelného developmentu, který rozšiřuje bytové kapacity v centru města a zároveň těží z dostupnosti veškeré základní občanské vybavenosti (vzdělání, kultura, obchod, sport i příroda).
Umístění novostavby polyfunkčního domu navazuje na nedávnou realizaci provozního objektu SBD sever v Bažantí ulici, pro niž byly prověřeny společné regulační podmínky s přihlédnutím k požadavkům na koncipování urbanistického uspořádání celého bloku vymezeného ulicemi Bažantí, Sokolskou (Liliovou) a Rumjancevovou se značně chaotickou zástavbou vnitrobloku odkrytou významným pohledům od radnice a městského divadla.
Jihovýchodní stavební čára dostavby bloku na řešených pozemcích i na sousedním pozemku SBD je navržena v rozšířeném profilu ulice Bažantí, který umožní odpovídající dopravní přístup k objektu i dalším aktivitám ve vnitrobloku, umístění vyhražených parkovacích stání kolmo k ulici, dosažení normového oslunění a osvětlení všech dotčených objektů a vnímání architektury objektu.
Jihozápadní stavební čára dostavby bloku na řešených pozemcích je navržena v prodloužení ulice Liliové, která uzavře prostor „tří náměstí“ - náměstí Dr. E. Beneše pokračující od radnice přes městské divadlo až k mimoúrovňovému křížení ulic Sokolské a Rumjancevovy určenému k revitalizaci.
Obě stavební čáry připouští výšku 6 NP + střešní nástavbu. Tato výška odpovídá sousednímu objektu kliniky v nároží ulice Rumjancevovy s ohledem na větší výšku jeho podlaží a výšku střechy nad římsou, přesto je nová stavební čára na severozápadní straně ukončena tak, že na objekt kliniky nenavazuje s ohledem na jeho solitérní charakter. Stanovená výška byla vč. střešní nástavby plně využita při realizaci sousedního objektu SBD.
První patro je určeno pro občanské vybavení s maximálním prosklením směrem k veřejnému prostranství za městským divadlem.
Vnitrobloková část přízemí je využita pro domovní zázemí při centralizovaném vstupu do objektu a krytá halová parkovací stání rezidentů, zbývající kapacita parkovacích míst je řešena kolmými stáními v Bažantí ulici.
2. – 6. NP je využito pro bytové jednotky. V nižších patrech jsou umístěny byty menší výměry, ve středních patrech byty větší výměry a v 6.NP nadstandardní byty s připojenou pobytovou terasou na střeše přístupnou minimalizovaným výstupem.
Architektonický výraz je ukázněný geometrický s ohledem na sousedství navazující na neoklasicistní obytné domy Benešova náměstí se zdůrazněním moderního pojetí velkými okny a lodžiemi, ustupující výšky nároží umožňují přechod k navazující zástavbě s nižšími římsami a šikmými střechami.

Investor: Liliová Development, s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Ondřej Plašil
Realizační firma: KASTEN spol. s r.o.
Celkové náklady stavby: 180 mil. Kč
Datum kolaudace: 7. 6. 2023

FOTO