ZPĚT

Revitalizace rašeliniště v pramenné oblasti Kamenice

CHKO Jizerské hory

Místo, které se nachází nedaleko bývalé sklářské osady Kristiánov, tvoří menší rašeliniště, jež bylo v minulosti odvodněno systémem kanálů za účelem získání dalších ploch pro intenzivní pěstování lesního porostu. Nedaleko zájmové oblasti se navíc nachází staré vodárenské šachty, které jsou svědky dávného využití území. Středem lokality probíhal centrální odvodňovací kanál, který tento projekt sice neřešil, nicméně Správa CHKO Jizerské hory usoudila, že je třeba jej také do revitalizace zahrnout. Vzhledem k jeho parametrům se přistoupilo k vybudování mohutných srubových hrázek a postupnému zasypávání kanálu pomocí těžké mechanizace. S touto akcí se tak projekt vhodně doplňoval, když řešil revitalizaci navazujících menších kanálů po stranách centrální sběrné rýhy.

Ačkoliv zde není patrný významný pramen vody, těleso rašeliniště bude závislé zejména na srážkových dotacích, které se nově vybudované dřevěné hrázky budou snažit zadržovat co nejdéle. Zadržovaná voda se rozprostírá do stran, čímž se vytváří opět podmínky pro rozvoj rašeliniště. Celkem se vybudovalo na 50 ks dřevěných hrázek tvořených jednoduchou řadou ručně zatlučených fošen spojených systémem pero-drážka a ve vrchní části doplněných kleštinou a přelivem. Věříme, že tato opatření pomohou lokalitě k návratu do přirozeného vývoje. Oblast je navíc součástí tetřívčího centra, kde se vyskytuje ohrožený tetřívek obecný.

Jizersko-ještědský horský spolek se obnovou rašelinišť zabývá již řadu let. Na svém kontě má již několik větších i menších obnovených ploch, ať už jako investor nebo realizátor. U prvních míst byla obnova provedena před více než deseti lety. Za tuto dobu je již patrné výrazné oživení tělesa rašeliniště a nastartování jeho přirozeného vývoje.

Přihlašovatel: Pavel Schneider, Jizersko-ještědský horský spolek

Investor: Jizersko-ještědský horský spolek

Projektant: Ing. Václav Šrédl

Realizační firma: Suchopýr z.ú.

FOTO