Další projekt Další projekt
ZPĚT

Obnova mokřadního biotopu v Loučné

Ul. Hartavská a Na Hrázi, Hrádek nad Nisou – Loučná

V Hrádku nad Nisou v místní části Loučná vznikl v průběhu podzimu a zimy 2022–2023 na ploše asi 6 ha mokřadní biotop se dvěma tůněmi, ostrůvkem a stezkami pro pěší. Biotop se nachází v klidné okrajové části města. Před realizací projektu šlo o nevyužívané zamokřené plochy, z větší části porostlé rákosem. Cílem investora bylo obnovit přirozenou retenční funkci území. Vodní plochy a mokřady navíc poskytují útočiště celé řadě živočichů. Areál plní i rekreační funkci – slouží jako cíl procházek. Záměrně zde ale nejsou instalovány žádné lavičky, území zůstává klidovým. Lokalita je tvořena nepropustnými jíly. V sedmdesátých letech minulého století zde ale bohužel byla provedena meliorační opatření. Plochy vysychaly, zarůstaly rákosem a plnily se bahnem.

V první fázi realizace projektu byla proto odstraněna meliorace a v části plochy bylo odtěženo bahno do hloubky jednoho metru. Tak vznikly dvě tůně propojené zúženým hrdlem. V místě odtoku vody z lokality byl vybudován pevný přeliv, který reguluje hladinu vody v tůních na úrovni terénu. Z jedné z tůní vystupuje nad hladinu ostrov osázený keři, který plní funkci klidové zóny pro ptactvo, zejména v období hnízdění. V místech, kde se i v nedávné minulosti držela voda, byly ponechány tři mokřady. Slouží pro rozmnožování obojživelníků a jako úkryt pro vodomilné živočichy. Tůně a mokřady jsou napájeny ze čtyř zdrojů: vzlínáním, dešťovou vodou, vydatným pramenem, který se objevil po odstranění bahna, a potokem, protékajícím lokalitou. V novém biotopu byly vysazeny dřeviny, které do takové lokality patří – vrby, krušiny, střemchy, olše, kaliny a hlohy. V severní části vyrůstají malé doubky z žaludů popadaných ze staletých dubů rostoucích podle ulice Hartavská. Obnažená zemina byla při dokončovacích pracích oseta travinami. Lidé se mezi tůně a mokřady dostanou pohodlně po přírodních mlatových cestách, které je lemují. Z ulice Hartavská je přístup bezbariérový po rampě s mírným sklonem, takže areál mohou k procházce využít i osoby se sníženou pohyblivostí nebo rodiče s kočárky. Další možností je využít schody z ulice Na Hrázi. Cesta vede i přes zúžené místo mezi oběma tůněmi, přechází jej po dřevěné lávce. Posedět je možné přímo u vodní hladiny na širokých schodech z lomového kamene.

Realizace projektu probíhala kvůli ochraně živočichů v zimních měsících. Vytěženo a odvezeno bylo přes 24 tis. m3 materiálu. Tři mokřady jsou hluboké 60–75 cm a mají celkovou plochu přes 1600 m2. Tůně jsou mnohem větší, hladina zaujímá plochu 14,5 tis. m2. V lokalitě zadrží asi 12 tis. m3 vody. Na projekt Tvorba mokřadních biotopů v k. ú. Loučná získalo Město Hrádek nad Nisou dotaci z Operačního programu Životní prostředí, z Dotačního fondu Libereckého kraje a z Fondu Turów.

Investor: Město Hrádek nad Nisou
Projektant: KV+MV AQUA group, s. r. o.
Realizační firma: T4 Building s. r. o.
Celkové náklady stavby: 14 390 285 Kč
Datum kolaudace: 31. 3. 2023

FOTO