ZPĚT

Mateřská škola Všelibice

Všelibice

V centru obce Všelibice se nacházela nedokončená budova mateřské školy, která měla být realizována na konci 80. let v „akci Z“ podle typového projektu Zdravoprojektu. Společenské změny v polistopadových letech úplné dokončení neumožnily a stavba se tak v nezměněné podobě a bez užívání dočkala současnosti. Některé její části byly provizorně provozovány i částečně kolaudovány, jako celek však bez dostatečné údržby postupně chátrala. Její současný stav již byl ze stavebního hlediska havarijní až kritický a jakékoliv další využití tak nepřicházelo v úvahu.
Vzhledem k faktické nepoužitelnosti stávajících nadzemních konstrukcí zůstaly z původního objektu zachovány pouze základové konstrukce a suterén pod hospodářským pavilonem.Členění objektu na tři pavilony zůstalo zachováno. Pavilon A je vystavěn jako plnohodnotné oddělení mateřské školy pro 28 dětí, včetně kompletního provozního a sociálního zázemí. 

Budova mateřské školy je realizována v kombinaci světle a tmavě šedé omítky a doplněna o pestré barvy meziokenních pilířů, vstupních dveří a ochranných zábradlí. Přesahy střech zůstaly zachovány, a záměrně kombinují varianty s okrajovou a ustupující atikou. Vstupní fasáda je lemována rámem v tmavě šedé omítce a doplněna o meziokenní pilíře a vstupní dveře v červeném odstínu a o ochranná zábradlí v odstínu žlutém. Fasáda do zahrady je rytmicky členěna vertikálními moduly francouzských oken a výrazně pojatých meziokenních pilířů v červeném odstínu. Nad francouzskými okny je ustupující atika a celá fasáda je z jedné strany opticky ukončena výraznou hmotou herny tvořenou rámem z tmavě šedé omítky a z druhé strany dobíhá k objektu budoucí chodby, která bude spojovat dva pavilony domova seniorů.
Suterén pod pavilonem mateřské školy zůstal zachován. Kotelna včetně uhelny byly zrušeny, v důsledku změny typu vytápění z pevných paliv na tepelné čerpadlo. Stávající kotelna a sklep byly nově přestropeny a celý suterén je využíván jako technické a provozní zázemí celého areálu. Na objektu je plochá střecha s extensivní zelení tvořenou suchomilnými trvalkami. Střecha je navržena jako okrasná s omezeným přístupem pouze pro údržbu. Západní část areálu byla ponechána pro zahradu a pobyt dětí s vybudováním multifunkčního hřiště a herních prvků.

Jméno přihlašovatele: Obec Všelibice

Investor: Obec Všelibice

Projektant: HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI

Realizační firma: DKK stav, s.r.o.

FOTO