Další projekt Další projekt
ZPĚT

Malé vodní nádrže Habartice u Frýdlantu

Habartice u Frýdlantu

Důvodem pro přihlášení projektu ,,Malé vodní nádrže Habartice u Frýdlantu‘‘ do soutěže ‘‘Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje 2024‘‘ je především polyfunkčnost tohoto opatření. Vodní nádrže se nachází v k.ú. Habartice u Frýdlantu v těsné blízkosti státních hranic s Polskem. Základem pro zrealizování tohoto projektu byly provedené komplexní pozemkové úpravy, pomocí nichž byla lokalita vlastnicky vypořádána a převedena do vlastnictví Obce Habartice. V místě se nacházelo staré koupaliště a zbytky původní hráze velké nádrže. Bylo obnoveno koupaliště do podoby přírodní vodní nádrže. Ze dna nádrže byla odstraněna náletová zeleň a byl odtěžen sediment. Stávající betonové opěrné zdi byly ponechány a došlo k přisypání kamenného zásypu s urovnáním líce. Nad prostorem normální hladiny byl kamenný zához prosypán zeminou a oset. Zajímavostí je technické řešení napouštění koupaliště přehrazením v prostoru ukončovacího prahu vývaru horní nádrže, kdy za pomocí dluží je voda vzduta tak, aby bylo možné napouštět koupaliště přívodním potrubím. Na Račím potoce nad koupalištěm vznikla nová vodní nádrž s plochou 0,85 ha a se záchytným objemem 12 700 m³. Hráz je homogenní ze zeminy z místa stavby. Délka hráze je 60 m, výška 3,5 m a šířka 3 m. Přístup k nádrži a k okolním pozemkům zajišťuje postavená polní cesta v délce 400 m.

V prostoru za nádrží bylo vytvořeno místo pro pořádání akcí. Kolem nádrže, podél polní cesty, v místě zemníku pro hráz a podél blízké místní komunikace byla vysázena doprovodná zeleň v počtu 118 ks stromů. Nádrže zlepšují retenční schopnost krajiny zvýšenou akumulací vody v nádržích, částečně chrání intravilán obce před povodňovými průtoky a vytváří esteticko – krajinotvorný prvek. V době sucha pomáhá horní nádrž zadržovat vodu v krajině a nadlepšovat průtok v navazujícím Kočičím potoce. Nádrže zvyšují biodiverzitu dotčeného území a vytvořené litorální pásmo s příbřežní vodní a mokřadní vegetací jsou přirozeným místem pro rozvoj fauny a flóry. Vzhledem k malým hloubkám vody v litorálním pásmu nádrže se zde daří vodním rostlinám, obojživelníkům, vodnímu ptactvu a vodní hmyzu. Obnovená spodní nádrž slouží jako přírodní koupaliště. Lokalita je celkově zajímavým místem pro návštěvu místních obyvatel i turistů.

Investor: Státní pozemkový úřad, pobočka Liberec
Projektant: Agroprojekce Litomyšl s.r.o.
Realizační firma: EUROVIA CS a.s.
Celkové náklady stavby: 10 470 263,00 Kč bez DPH
Datum kolaudace: 25.05.2023

FOTO