ZPĚT

Heliport Krajské nemocnice Liberec

Liberec

Stavba je vyvýšený pracovní heliport vrtulníkové letecké záchranné služby (HEMS) pro vrtulníky 1. třídy výkonnosti pro provoz H24 za meteorologických podmínek pro lety za viditelnosti, tzn. pro provoz VMC den/noc.
Heliport je umístěn na samostatné, ocelové konstrukci podpírané třemi sloupy nad stávajícími vnitroareálovými komunikacemi. Rozmístění nosných sloupů je navrženo s ohledem na silný provoz na komunikacích pod ním.
Vzhledem k zástavbě v okolí heliportu a navrženým směrům přiblížení a vzletu bylo nutné plochu konečného přiblížení a vzletu (FATO) umístit na úroveň 17 m nad terénem.
Spojení heliportu s objekty nemocnice je po visuté rampě vynášené samostatnou ocelovou konstrukcí, vedoucí přímo do pavilonu A zaústěné do pátého, tedy posledního patra. Transport pacientů dále probíhá přes stávající výtahy umístěné v jižní části pavilonu na příslušné oddělení, případně do třetího patra ke spojovací lávce a dále do pavilonu B.
Podle zadání objednatele heliport umožňuje provoz vrtulníků používaných pro Leteckou záchrannou službu v ČR jak v civilním, tak ve vojenském sektoru.

Přihlašovatel - CL-EVANS s.r.o., Česká Lípa
Dodavatel - CL-EVANS s.r.o., Česká Lípa
Generální projektant – NIKODEM A PARTNER, s.r.o., statik: ing. Jan Kuchárik
Investor - Krajská nemocnice v Liberci, a.s.
Realizace:  06/2014
FOTO