ZPĚT

Vodní nádrže Heřmanice

k.ů. Heřmanice u Frýdlantu, GPS X= 960708,435, Y= 689510,956

Projekt výstavby 2 vodních nádrží a přilehlé polní cesty v katastrálních územích Heřmanice u Frýdlantu a Kristiánov má polyfunkční charakter, který spojuje funkce zadržení vody v krajině, zajištění přístupu na pozemky a výsadbu doprovodné zeleně. V roce 2010 postihly Liberecký kraj ničivé povodně, které způsobily škody za 8 miliard korun. Povodeň se prohnala 81 obcemi regionu. Jednou z nejvíc poškozených obcí byla i Obec Heřmanice. V rámci proběhlých komplexních pozemkových úprav byl proto kladen důraz na protipovodňovou ochranu obce a zároveň na zadržení vody v krajině v souvislosti s bojem proti suchu. Hlavní levostranný přítok říčky Olešky – Heřmanický potok se svým rozsáhlým povodím (5,577 km²) neobsahoval žádné vodní plochy sloužící k zadržení vody v krajině a k protipovodňové ochraně. V rámci pozemkových úprav byly na tomto toku navrženy 2 průtočné vodní nádrže.

Primární funkcí nádrží je zadržení vody v krajině a dále protipovodňová ochrana území spočívající ve sploštění povodňové vlny a oddálení její kulminace v čase. Nádrže vytváří v krajině hodnotný krajinotvorný prvek a začleněním vodních ploch do území se zvyšuje její biodiverzita. Zadržená povrchová voda v nádržích se podílí na zvýšení hladiny podzemních vod ve svém okolí a vytvořená litorální pásma poskytují přirozená místa pro rozvoj mokřadní vegetace, vodního ptactva, vodního hmyzu a obojživelníků.

Projekt vodních nádrží VN1 a VN2 je polyfunkční opatření, které spočívá ve zlepšení retenční schopnosti krajiny zvýšenou akumulací vody v nádržích, v částečné ochraně intravilánu obce před povodňovými průtoky a ve vytvoření esteticko – krajinotvorného prvku. Obě vodní nádrže akumulují vodu o celkovém objemu 23 550 m³ a pomáhají zadržovat vodu v krajině. Celková plocha horní nádrže je 1,75 ha a plocha spodní nádrže je 0,98 ha.

Nádrže zvyšují biodiverzitu dotčeného území a vytvořená litorální pásma s příbřežní vodní a mokřadní vegetací jsou přirozeným místem pro rozvoj fauny a flóry. Daří se zde vodním rostlinám, obojživelníkům, vodnímu ptactvu a vodní hmyzu. Nádrže také zajišťují částečnou ochranu intravilánu před povodňovými průtoky a to svým retenčním neovladatelným objemem 5 100 m³, který pomáhá zplošťovat povodňovou vlnu. V letních měsících fungují nádrže jako přírodní koupaliště a staly se hojně navštěvovaným místem. Dle provozního řádu je horní nádrž určena k hasebním účelům, kdy umožňuje odběr vody do vaku zavěšeného pod vrtulníkem. Kolem spodní nádrže je vysázeno 18 ks stromů. Kolem nádrží byla zrekonstruována polní cesta v délce 1,536 km, která umožňuje vjezd na zemědělské a lesní pozemky a její výstavbou došlo k minimalizaci pohybu zemědělské a lesní technicky v zastavěném území. Komunikace zároveň slouží jako propojení sousedních katastrálních území Heřmanice u Frýdlantu, Kristiánov a Dětřichov u Frýdlantu.

Vodní nádrže zadržují vodu v krajině a přispívají ke zvýšení hladiny podzemních vod a pomáhají tím v boji proti suchu. Zároveň jsou vodní nádrže koncipovány tak, aby částečně chránily intravilán obce Heřmanice před povodňovými průtoky z Heřmanického potoka.

Celkové investiční náklady nádrží VN1 a VN2 činily 19 705 437,18 Kč bez DPH.

Realizované opatření je vyhledávanou turistickou lokalitou. Nádrže, zejména tu severní, využívají obyvatelé ke koupání, cesta slouží místním i turistům k procházkám a vyjížďkám na kole.

Nádrže velkou měrou přispívají k zadržování vody v krajině a zároveň slouží jako protipožární a protipovodňové opatření. Osvědčily se již během jejich stavby v srpnu 2020 a na začátku roku 2021, kdy při prudkých deštích zabránily nadměrnému zvýšení hladiny vody v Heřmanickém potoce a v Olešce. Realizací byla zajištěna ochrana intravilánu obce před povodňovými průtoky.

Předností tohoto oceněného opatření je především jeho polyfunkčnost. Realizací byl totiž vytvořen estetický krajinotvorný prvek, který navíc podporuje biodiverzitu prostřednictvím rozsáhlého litorálního pásma a výsadby v blízkosti nádrže i podél cesty. Výstavbou polní cesty došlo ke zpřístupnění lokality, přilehlých pozemků, k propojení obcí Heřmanice a Dětřichov a k minimalizaci pohybu zemědělské a lesní techniky v zastavěném území.

Realizací projektu byly naplněny priority realizací z plánu společných zařízení v rámci provedených pozemkových úprav.

  • Investor: Státní pozemkový úřad
  • Projektant: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.; Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
  • Realizační firma: EUROVIA CS, a.s.
FOTO