ZPĚT

Silnice II/610 - hranice Libereckého kraje, vč. mostních objektů

k.ú. Turnov, Ohrazenice, Přepeře, Příšovice, Svijany

Předmětem této stavby byla rekonstrukce silnice II/610 v úseku od hranice Libereckého a Středočeského kraje až po křižovatku ulic Nádražní a Přepeřská v Turnově, dále rekonstrukce křižovatky Nádražní a Přepeřská a rekonstrukce silnice III/2797 v k.ú. Turnov a Ohrazenice. Celková délka rekonstruované komunikace byla 6870 m.
Rekonstruovaný úsek silnice II/610 procházel intravilány obcí Svijany, Příšovice, Přepeře a městem Turnov. V rekonstruovaném úseku byla provedena oprava konstrukce vozovky, chodníků pro pěší i autobusových zálivů, veřejného osvětlení, rekonstruovány či kompletně nahrazeny byly 3 mostní objekty a několik propustků.
V rámci rekonstrukce ulice Nádražní a v obci Ohrazenice bylo nutné řešit opačný problém než na většině pozemních komunikací na území ČR. Vzhledem k historickému významu bylo nutné provést stavební úpravy s ohledem na změnu charakteru komunikace, pokles intenzit dopravy a provést celkové zklidnění a humanizaci celého uličního prostoru.
Šířkové uspořádání ulice Nádražní zcela neodpovídalo potřebám všech druhů dopravy. Původní šířkové uspořádání jízdních pruhů bylo značně naddimenzované, chyběly zde prvky ke zklidnění dopravy jako např. přechody. V některých částech ulice chyběly dokonce chodníky pro chodce. V celé ulici nebyla řešena cyklistická doprava. Doprava v klidu byla umístěna do původní zpevněné krajnice (odstavného pruhu) a nebyly zde vytvořeny parkovací zálivy. Jednotlivé vjezdy k nemovitostem nebyly řešeny bezbariérově.
V rámci rekonstrukce ulice Nádražní došlo k optimalizaci šířkového uspořádání celého uličního prostoru, aby poskytovala rovnocenné podmínky pro všechny druhy dopravy, umožňovala bezpečné parkování vozidel a bezpečné překonání pozemní komunikace pomocí osvětlených přechodů. Součástí rekonstrukce byla také přestavba křižovatky Nádražní a Přepeřská doprovázená prohloubením silnice II/610 pod historickým železničním viaduktem z roku 1934 bez omezení železniční dopravy. Stavbou došlo k úpravě původního dopravního uspořádání a systému předností v jízdě. Součástí stavby bylo nové zatrubnění Odolenovického potoka a dále rekonstrukce okolních chodníků pro pěší a parkovacích zpevněných ploch, oprava dotčených mostů, výstavba nové opěrné zdi, nové veřejné osvětlení a dále vegetační a sadové úpravy. Souběžně byla provedena rekonstrukce vodohospodářských sítí vč. dvou velkých odlehčovacích komor. Všechny výše uvedené stavební činnosti vytvářely vysoké nároky na prostorovou a časovou koordinaci výstavby.

Jméno přihlašovatele: Město Turnov

Investor: Liberecký kraj, Město Turnov, Obec Ohrazenice, Obec Přepeře, Obec Příšovice, Obec Svijany

Projektant: PUDIS a.s. Praha, AFRY CZ s.r.o. Praha (dříve AF-CITYPLAN)

Realizační firma: Společnost ES610T (Eurovia CS, a.s. Praha a STRABAG a.s. Praha)

FOTO