ZPĚT

Retenční nádrž Pod Hůrkou

Předlánce, obec Višňová

V prostoru stavby se nacházel zamokřený les, koryto vodního toku Červený potok a torzo bývalé hráze, historicky zde malá nádrž již kdysi existovala. Nově vybudovaná nádrž plní několik funkcí. V prvé řadě je využívána jako objekt pro podporu zadržení vody v krajině, protipovodňová ochrana a požární nádrž, dále plní funkci krajinotvornou a akumulační, čímž se zlepšila stabilita vodního režimu v korytě Červeného potoka.

Jedná se o průtočnou nádrž 1,12ha se sypaným homogenním hrázovým tělesem. Nádrž je opatřena výpustným objektem trojitým otevřeným železobetonovým požerákem výškou 3,40 m. Od požeráku je skrz hráz veden odtok potrubím z PVC, DN 400, v délce 14,80 m. s. Na výtoku z hráze je umístěn vývar opatřený kamennou dlažbou a úsek koryta vodního toku pod hrází je opevněn kamenivem v délce 10,0 m. a bezpečnostní přeliv, přelivný prah  ve tvaru širšího průlehu v hrázi s kamenné dlažby. V celém prostoru zátopy byla odstraněna vrstva ornice. Zeminy pod vrstvou ornice jsou dle inženýrskogeologického posudku vhodné pro homogenní hráz. Byly tedy odtěženy, promíchány a použity na výstavbu nové sypané hráze.

Jméno přihlašovatele: Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Liberec

Investor: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Ing. Vratislav Mansfeld

Realizační firma: Firma JOSTAV spol s.r.o.

FOTO