ZPĚT

Rekonstrukce a dostavba bývalé přádelny z r. 1868

Liberec, Papírové náměstí

Památkově chráněný objekt je dominantou prostoru Papírového náměstí v dolním centru města Liberce. Objekt bývalé přádelny vybudoval v roce 1868 stavitel Anton Ferdinand Miksch. Objekt v dnešní podobě je torzem někdejšího areálu, zahrnujícího tkalcovnu a kotelnu s továrním komínem, přiléhající k dvornímu průčelí přádelny.

Kulturně historická hodnota objektu spočívá do značné míry v intaktně zachovaném řešení nosných konstrukcí, typických pro průmyslové objekty druhé poloviny 19. století, tj. systému litinových sloupů kruhového průřezu, nesoucích trámové stropní konstrukce s dřevěnými podlahami. Dům je cenným dokladem stavebního a architektonického vývoje města Liberce.  

Cílem provedených stavebních úprav bylo vytvoření podmínek pro nové využití dosud volných neužívaných prostor všech podlaží a dále postupná rehabilitace podoby objektu a všech hodnotných detailů, týkajících se exterieru i interieru stavby. Koncepce úprav vycházela z potřeby zachování památkových hodnot objektu spočívající v zachování hmoty, maxima historických prvků a konstrukcí včetně materiálů a historických povrchových úprav. V součinnosti se zástupci Národního památkového ústavu bylo rozhodnuto o novém využití objektu. V prvních dvou podlažích byla umístěna zařízení sloužící veřejnosti. Prostory v 1. nadzemním podlaží byly stavebně upraveny pro provoz restaurace, ve 2. nadzemním podlaží bylo integrováno kulturní zařízení – výstavní síň (galerie) s nezbytným sociálním zázemím pro personál a veřejnost. Prostory 3. a 4. nadzemního podlaží byly stavebně upraveny pro bydlení.  Přístup do upravených prostor původního objektu byl vyřešen provozním napojením na společné komunikační prostory (vstupní chodba, schodiště a výtah) sousedního bytového domu.

Stavebně technické úpravy, kterými bylo podmíněno zprovoznění objektu, zahrnuly kompletní rekonstrukci zastřešení (nový krov byl navržen jako replika původního), výměnu oken a opravu fasád a provedení opatření k zajištění statické způsobilosti vnitřní nosné konstrukce stropů a jejich podpor. Původní střední nosný vícepatrový rám, složený z litinových sloupů a podélných dřevěných průvlaků, podpírajících stropy byl totiž pro jakékoli další využití staticky nevyhovující.

Inovativnost realizovaného technického řešení spočívá v odnětí statické funkce stávajících litinových sloupů doplněním nových deskových sloupů podpírajících připojené souběžné průvlaky přebírající funkci střední podpory původních dřevěných stropních konstrukcí. Provedením tohoto opatření bylo umožněno vizuální uplatnění původních litinových sloupů v interieru objektu bez nutnosti zajištění jejich protipožární ochrany sádrokartonovým obkladem.

Jméno přihlašovatele: LIDVAJ, s. r. o.

Investor: LIDVAJ, s. r. o.

Projektant: Ing.Jiří Palas, Ing.Bohumil Podrápský

Realizační firma: HB INPOL, s. r. o.

FOTO