ZPĚT

Park Masarykova

Masarykova, Liberec

Revitalizace prostoru brownfieldu po odstraněném zchátralém pavilonu „A“ Libereckého výstaviště byla součástí projektu nových bytových domů „Rezidence park Masarykova“. Nový park leží v těsné blízkosti Masarykovy třídy – historicky významné ulice s promenádním charakterem, kterou lemuje lipová alej a honosné městské vily z konce 19. a začátku 20. století. Toto území se nachází v údolí Jizerského potoka, který je v daném úseku zatrubněný. Řešená plocha, kde je navržen park, je koncipována jako veřejný prostor navazující na privátní území v okolí bytových domů.

Smyslem projektu parku bylo vytvořit příjemné místo pro odpočinek, relaxaci a trávení volného času nejen pro obyvatelé, kteří žijí v bezprostřední blízkosti v nově realizovaném rezidenčním bydlení, ale i pro ostatní obyvatelé a návštěvníky hojně navštěvovaných nedalekých výletních a kulturních míst. Hlavní myšlenkou architektonického návrhu parku bylo „vysvobození“ Jizerského potoka, který je v řešeném území zatrubněn a veden pod zemí. Nově vytvořený meandr potoka doplněný řadou tůní, se tak nyní stává hlavním vizuálním prvkem samotného parku. Celkový vjem pak navíc umocňují kaskády, které do okolí šíří příjemné zvuky tekoucí vody. Potok teče směrem na jihozápad a nově navržené koryto lemuje přístupovou cestu k přilehlé novostavbě bytových domů „Rezidence park Masarykova“. Tvoří tak přirozenou hranici mezi veřejným prostranstvím městského parku a privátním prostorem „Rezidence park Masarykova“. Použitím lomového kamene různých velikostí a nahodilého systému jeho kladení bylo dosaženo přírodního charakteru koryta. Prostorové řešení 180 m dlouhého koryta bylo limitováno podzemními inženýrskými sítěmi a původní zatrubněnou částí potoka, která byla ponechána, aby v případě vzedmutí vodní hladiny toku fungovala jako pomocný obtok („Bypass“). Potok je osazen vodními rostlinami a podél břehu pak travinami a trvalkami. Ve zbylé části parku byly ponechány kvalitní vzrostlé stromy a byly doplněny o nové výsadby obdobné druhové skladby. Celým územím parku návštěvníka provází nově navržená mlatová parková cesta, která je vedena ve směru západ – východ, podélně s potokem. Podél této cesty jsou navrženy lavičky, které mají nabídnout případnou možnost odpočinku, relaxace a setkávání. K intenzivnějšímu spojení s přírodou při polehávání na zemi pak slouží pobytový trávník parkového typu, navržený mezi mlatovou cestou a potokem. Protikladem parkovému trávníku je květnatá louka, vysázená mezi mlatovou cestou a pozemky domů lemujících Masarykovu třídu.

Celkové řešení, tak nabízí přehledné, bezpečné a romantické místo, jako oáza klidu pro odpočinek a společenské setkávání obyvatel a návštěvníků města Liberce.

Jméno přihlašovatele: DEVELOP INDUSTRY a.s.

Investor: DEVELOP INDUSTRY a.s.

Projektant: SIADESIGN Liberec s.r.o.

Realizační firma: SYNER s.r.o.

FOTO