ZPĚT

Modernizace hlavní budovy Severočeského muzea v Liberci

Liberec

Hlavní budova Severočeského muzea na Masarykově třídě v Liberci byla vystavěna v letech 1896-1898 podle vítězného projektu rakouského dvorního architekta Friedricha Ohmanna. Z hlediska architektury se jedná o mimořádnou historizující stavbu, která byla od počátku koncipována jako sídlo prvního uměleckoprůmyslového muzea v českých zemích. Od roku 1945 budova slouží jako sídlo dříve samostatného regionálně vlastivědného a přírodovědného muzea. Ohmannův projekt kombinoval v ohromném měřítku secesní a historizující formy s kopiemi zaniklých libereckých památek (radniční věž, tkalcovský dům z Kristiánova), čímž se stavba zcela vymyká z tehdejší architektonické tvorby. Areál muzea je nemovitou kulturní památkou a nachází se v městské památkové zóně.

V letech 2018-2020 proběhla na ploše přes 4 000 metrů čtverečních modernizace všech veřejně přístupných interiérů a části původních kanceláří, které byly přestavěny na instalované depozitáře sbírkových předmětů. Nově byly vytvořeny a adaptovány prostory pro bezbariérový návštěvnický servis (vstupní vestibul, recepce s obchodem, šatna, toalety, knihovna, výukový ateliér aj.). Budova byla vybavena novými technologiemi, které jsou nezbytné pro moderní muzejní provoz (rozvody EPS, EZS, klimatizace, expoziční osvětlení). Historické stavební prvky budovy prošly citlivou opravou a náročným restaurováním (původní teracové a vlýskové podlahy, historické osvětlení, truhlářské a kamenické prvky). Nové muzejní expozice jsou jednotně řešeny soudobou architektonickou formou tak, aby nekonkurovaly architektuře historické památky, ale technicky a výtvarně rozšířily její muzejní i obecně kulturní potenciál. Modernizace je pojata tzv. reverzibilním způsobem, takže naprostá většina nových vybavovacích prvků a konstrukcí, které rychle technicky i esteticky zastarávají, je snadno oddělitelná od historické stavby.

Typickým znakem modernizace jsou obří vestavby ve vybraných výstavních sálech, díky nimž došlo k výraznému rozšíření výstavních ploch i k zlepšení výstavních podmínek pro sbírkové exponáty. Edukativní a interaktivní prvky expozic vznikaly ve spolupráci s uměleckoprůmyslovými školami, které jsou zde zároveň propagovány. Vybrané části budovy jsou trvale určeny k propagaci současných českých umělců a firem se zaměřením na současný design a užité umění (nástupní schodiště, vstupní vestibul, uměleckohistorická expozice Krása+Užitek, funkčně instalovaná kolekce soudobých svítidel od Ronyho Plesla, Bořka Šípka, Jitky Kamencové-Skuhravé a dalších). Regionálně historická expozice Liberecké fragmenty poprvé prezentuje na jednom místě ikonické předměty z dávných i nedávných dějin Liberce, které dříve zůstávaly expozičně nevyužité nebo je muzeum získalo až v nedávné době. Přírodovědná expozice Doteky severu prezentuje pomocí trojrozměrných dioramat charakteristické biotopy Jizerských hor a Frýdlantska (rašeliniště, rybník, brownfield aj.). Nové muzejní expozice jsou koncipovány pro co nejširší spektrum návštěvníků z ČR a zahraničí s důrazem na děti a mládež.

Jméno přihlašovatele: Severočeské muzeum v Liberci, p. o.

Investor: Liberecký kraj

Projektant: Hlaváček-architekti s.r.o

Realizační firma: BAK Stavební společnost, a.s.

FOTO