ZPĚT

Městská knihovna Železný Brod

Jiráskovo nábřeží 737, Železný Brod

V roce 2015 byl aktualizován projekt Mateřského centra a knihovny v objektu bývalé prádelny na Jiráskově nábřeží v Železném Brodě.

Idea projektu byla upravena s ohledem na minimalizaci nákladů na realizaci stavebních úprav tak, že objekt bude využívat ke svému účelu většinově městská knihovna, ve zbývající části bude multifunkční prostor pro různé (např. vzdělávací nebo společenské) aktivity. Realizace díla byla zahájena v roce 2018, kdy bylo staveniště předáno firmě B R E X spol. s r.o., kolaudace proběhla 29.1.2020.

Stavba je bezbariérová s výtahem do 2NP, v každém podlaží je bezbariérové WC,   multifunkční sál i obslužný pult je vybaven indukční smyčkou pro neslyšící.  Základní informace pro orientaci veřejnosti v objektu jsou hlavně vizuální, hmatné, a jsou doplněné o informační systém s hlasovým výstupem. Hmatový informační štítek v Braillově písmu je umístěn na vnější stranu dveřního křídla všech toalet a také u výstupu z výtahu. Multifunkční sál je vybaven dvěma nezávislými projektory a audiosystémem a je rozdělen shrnovací stěnou k vytvoření dvou prostorů. Součástí sálu je příjemně vybavená kuchyňka. Prostory budovy jsou vytápěny plynovými kotly.  

Knihovna kultivuje veřejné prostranství sídliště, současně však svou polohou není dominantním prvkem zdejšího veřejného prostoru, ale spíše prvkem do jisté míry nenápadným. Určitě posiluje veřejné prostranství o funkci vzdělávací a částečně oddychovou.

Umístění knihovny do objektu bývalého výměníku a prádelny vyřešilo problém malého brownfieldu ve městě. Nedošlo tak k záboru půdy. Knihovna kopíruje půdorys původní stavby. Využitím skeletu původní stavby pak došlo k úspoře stavebního materiálu. Spolupráce investora, projekční kanceláře, stavební firmy a technickoinženýrského dozoru se odrazila v použití přiměřeného množství materiálu pro rekonstrukci, za respektování nejnovějších technologií, norem a ekologických požadavků. Navržené a realizované řešení stavby rovněž zohledňuje zátopovou vzdálenost od řeky Jizery. Nevzhlednost a nefunkčnost bývalého výměníku (prádelny) lákala v minulosti ke sdružování osob se závadovým chováním a s tím spojeným znečištěním okolí, nová knihovna tyto negativní jevy do značné míry vylučuje.

Jméno přihlašovatele: Město Železný Brod

Investor: Město Železný Brod

Projektant: Ing. Ondřej Zummer, Project A plus, s.r.o. Turnov

Realizační firma: BREX, spol. s r.o. Liberec

FOTO