ZPĚT

Základní škola Mníšek, půdní vestavba

Mníšek

Investiční záměr byl zaměřen na stavební úpravy stávajícího objektu základní školy v Mníšku. Předmětem projektu byla půdní vestavba a přístavba výtahu ke stávajícímu objektu základní školy včetně interiérového vybavení odborných učeben tj, jazykové a počítačové učebny. Vestavbou došlo k vybudování dvojice specializovaných tříd - PC učebna, jazyková učebna, kabinetu pro učitele, konzultační místnosti a sociálního zařízení pro dívky a chlapce. Přístavba výtahu propojila všechna tři nadzemní podlaží. Zároveň došlo k rekonstrukci střechy. Účelem projektu bylo navýšení prostorových kapacit pro stávající žáky základní školy. Kapacita školy 250 dětí je téměř naplněná. Aktuálně je ve škole k 31. 1. 2022 240 žáků.

Odborné učebny škole zásadně chyběly. Byla vybudována moderní jazyková (multimediální) učebna, která reflektuje na nejnovější požadavky dnešní doby. S vývojem používání technologií ve školách se možnosti digitální výuky cizích jazyků na ZŠ Mníšek posunuly dopředu o několik mílových kroků. Digitální svět nabízí učitelům i žákům možnosti, o kterých se jim dříve ani nesnilo. Učebna je vybavená řešením s maximálním důrazem na kvalitu výuky včetně plné spolupráce učitele i žáků. Řešení je navíc doplněno interaktivní tabulí a stolním vizualizérem. pro sdílení obrazu (dokumentů, vzorků apod.) z místa u katedry do celé třídy, případně při distanční výuce žákům doma. Žáci jsou vybaveni sluchátky a pevnými počítači. Řešení nabízí digitální obrazovou prezentaci učitele i žáka, streamování videa, monitorování individuální práce na žákovských počítačích, ovládání studentských PC, chat rozhovory s učitelem a mnoho dalšího. Systém jazykové laboratoře je rozšířen o možnost vzdáleného přístupu ke studijním materiálům pro samostudium. Po internetovém připojení může student pracovat z domova s připravenými úlohami. Učitelé mohou připravovat materiály, ve kterých si žáci vzdáleně procvičují mluvený projev a poslech, což výrazně zvyšuje efektivitu výuky a posouvá jazykové kompetence žáků.

Rovněž byla vybudována moderní PC učebna dle nejnovější trendů a požadavků na moderní výuku informatiky, vybavená řešením s maximálním důrazem na kvalitu výuky včetně plné spolupráce učitele i žáků. Řešení je rovněž doplněno interaktivní tabulí a stolním vizualizérem pro sdílení obrazu (dokumentů, vzorků apod.) z místa u katedry do celé třídy, případně při distanční výuce žákům doma. Stávající objekt základní školy je členitého půdorysného tvaru (přibližně tvaru „U“) o dvou nadzemních podlažích a nevyužívaným podkrovím nad tělocvičnou a nově zrekonstruovaným podkrovím nad hlavní budovou a jednom podzemním podlaží. Objekt je na nezrekonstruované části zastřešený valbovými střechami s krytinou z plechových šablon v červenohnědém odstínu.

Nejstarší část budovy školy byla v úrovni posledního nadzemního podlaží zastropena dvojitým dřevěným stropem, do kterého byl opřen stávající krov budovy. Strop vykazoval značně napadení dřevokazným hmyzem a dřevokaznými houbami, proto došlo k jeho výměně za ocelovo-betonový montovaný strop. Výměna stávajícího stropu probíhala za provozu školy pomocí montážního otvoru ve stávající střeše a kladkových a kolejnicových systémů umístěných v podkroví umožňující manipulaci s ocelovými prvky. Z hlediska prostorového řešení objektu došlo při rekonstrukci k mírnému zvýšení hřebene střechy v místě půdní vestavby (o cca0,145m) vlivem úpravy skladby konstrukce střešního pláště. Přístavba výtahu je situována do dvorní části, kde nenarušuje kompozici objektu v exponovaných uličních pohledech a její napojení na prostory umístěné v podkroví je vyřešeno střešním vikýřem nepřesahujícím hřeben hlavního objektu.

Z architektonického hlediska je největším zásahem do výrazu objektu doplnění střešních oken a nová skládaná střešní krytina z ocelového plechu v barvě antracit matné. Konstrukce výtahové šachty, ve dvorní části objektu je ocelová z profilů TC100, v barvě černé antracit, opláštěná izolačním dvojsklem, zastřešená pultovou střechou. Nově navržený vikýř je zastřešený sedlovou střechou s přesahy o klonu střešních rovin 15°, fasáda vikýře je provedena ve shodném provedení se stávající fasádou hlavního objektu. Stávající schodišťový prostor propojující dvě nadzemní podlaží s podkrovím je v podkroví zakončen předsíní, ze které jsou přístupné prostory půdní vestavby a půdní prostor nacházející se nad zbývajícím půdorysem stávajícího objektu nad tělocvičnou. V realizované akci půdní vestavby navazuje na předsíň chodba, do které je zaústěna přístavba výtahu, a ze které je přístup do kabinetu a konzultační místnosti. Chodba dále pokračuje do novější části stávajícího objektu, kde se nacházejí učebny (jazyková učebna a PC učebna) a sociální zázemí. Přístavba výtahu propojuje obě stávající nadzemní podlaží a novou půdní vestavbu vždy v místě chodby.

Přihlašovatel: Obec Mníšek

Investor: Obec Mníšek

Projektant: RESTYL s.r.o. Liberec

Realizační firma: Syban, s.r.o. stavební společnost Liberec

FOTO