ZPĚT

Venkovní zastřešené parkoviště s učebnou

Liberec, Sokolovská ulice

Na pozemku za správní budovou Krajského ředitelství Lesy ČR Liberec bylo stávající parkoviště pro zaměstnance a návštěvy, které nesplňovalo současné kapacitní potřeby. Na níže položené části pozemku pak nevyužívaná a obtížně přístupná zahrada. Provedení stavby vyřešilo v úrovni Sokolské ulice potřebné zvýšení počtu parkovacích míst. Současně bylo umožněno využití níže položené části pozemku pro veřejnost formou organizace akcí v rámci lesní pedagogiky, organizované školenými zaměstnanci Lesů ČR. 

Hlavní objekt venkovního parkoviště je otevřený dvoupodlažní přístřešek obdélníkového půdorysu s rozměry cca 16,6 x 28,0 m. Pod úrovní parkoviště je otevřený prostor, který je určen pro volnočasové aktivity. Před zahájením samotné stavby vrtáním pilot, bylo staveniště upraveno srovnáním.  Příkrý svah s příjezdovou cestou u stávající budovy byly zajištěny záporovou stěnou z ocelových profilů a dřevěných hranolů. Parkovací plocha a její konstrukce je železobetonová, zastřešení tvoří dřevostavba s vegetační střechou. Uzavřené parkovací kóje jsou obloženy dřevěnými fošnami. Stejně tak konstrukce ve spodním patře, sloužícímu k volnočasovým aktivitám. Zde je pódium hlediště s betonovými stupni a dřevěnými stěnami oddělené sklady a technické zázemí.

Zahrada bude upravena a přizpůsobena edukativním účelům. V její jižní části ve směru odtoku srážek je zřízeno jezírko, do kterého jsou svedeny dešťové vody.

Konstrukční systém objektu je navržen jako železobetonový monolitický skelet se ztužujícími železobetonovými monolitickými stěnami v 1.PP a jako dřevostavba v 1.NP. Nosný systém skeletu tvoří kruhové sloupy, ztužující stěny a obousměrně pnutá deska s hlavicemi a s lemujícími atikami. Deska je navržena s mírným spádem. Sloupy a stěny jsou vetknuty do vrtaných pilot. Nosný systém dřevostavby tvoří sloupy, příčné vazníky a podélné vaznice, které jsou v krajích navrženy výrazně překonzolované. Sloupy dřevostavby jsou kotveny do stropní desky skeletu. Mezi oběma úrovněmi je vně objektu ocelové dvouramenné schodiště. Založení schodiště je na vrtaných pilotách.

Jméno přihlašovatele: Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Liberec

Investor: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Break Point spol, s.r.o., Ing. arch. Tomáš Veselý

Realizační firma: TOBIS, s.r.o.

 

FOTO