ZPĚT

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Mašov

Mašov 56, Turnov

Záměrem investora byla celková přestavba původní venkovské malotřídní školy v Turnově - Mašově. Jádro školy pochází z roku 1874. Původní školu tvořila dvoupodlažní stavba s valbovou střechou na obdélném půdorysu, ze kterého na jižní stranu vystupovalo schodiště. Kolem centrální chodby navazující na schodiště byly v každém patře umístěné dvě třídy a v půdním prostoru byla malá vestavba zázemí pro učitele. Toalety byly venkovní, přístupné z mezipodesty schodiště. Škola byla vystavěna v klasicistním stylu, nejzdobnější byla severní fasáda, ve které byl centricky umístěn vstupní portál.

V roce 1958 vznikla u schodiště přístavba se šatnami pro žáky v přízemí a toaletami v patře. Původní venkovní toalety byly využity jako skladovací kůlna. V roce 1971 došlo k necitlivému stavebnímu zásahu, kdy došlo k zazdění oken v severní fasádě a náhradě ostatních oken za větší trojdílná, byly odstraněny téměř všechny dekorativní prvky fasády a před vstupní portál bylo přistavěno neforemné zádveří. Tato rekonstrukce výrazně poničila původní klasicistní fasádu a zcela změnila vzhled budovy.

Současná stavební úprava měla za úkol zajistit fungování úplného prvního stupně školy včetně doplnění nezbytného zázemí. Důraz byl kladen na řešení respektující historii místa, zachování tradičního charakteru školy, ale zároveň i zahrnutí principů moderní výuky.

Dominanta areálu, budova z 19. století, byla zbavena nevhodných masivních přístaveb a úpravami fasád jí byl navrácena původní podoba. Dispozice budovy byla ponechána, nachází se zde čtyři učebny a ředitelna. Podkroví je využito jako zázemí pro učitele a skladovací prostory. Z jižní strany jsou k budově přistavěny dva kompaktní přístavky s nezbytným hygienickým zázemím nerušící hmotu hlavní stavby. Budova byla zateplena kontaktním systémem, povrch tvoří hladká omítka světle béžové barvy s obnoveným členěním římsami, omítka v přízemí je tvořena strukturou s vodorovnými žlábky.

Pátá učebna, družina s hygienickým zázemím, inkluzivní místnost a také šatny pro žáky a výdejna jídel s jídelnou vznikly v samostatném dvoupodlažním pavilonu v severozápadní části zahrady. Svažitý charakter pozemku umožnil umístění dvoupodlažního pavilonu do výškové úrovně suterénu a přízemí; suterénní podlaží s učebnou a družinou má přímý kontakt se zahradou, přízemí s jídelnou je bezbariérově přístupné z přízemí stávající budovy, do suterénu je přístup pro imobilní umožněn pomocí schodišťové plošiny.

Pavilon jednoduchého hranolového tvaru s plochou střechou a fasádami obloženými vertikálními dřevěnými lamelami tvoří moderní protiváhu historické budovy. Ač objemově rozsáhlý, což vyžadoval stavební program, díky svému výškovému usazení nijak nepotlačuje dominantní postavení historické budovy.

Stávající budovu školy a nový pavilon spojuje v úrovni přízemí prosklený krček. Krček tvoří z jedné strany hlavní vstup pro žáky a z druhé strany samostatný vstup pro zásobování jídelny. Kolmo na spojovací krček vede hlavní komunikační prostor propojující obě budovy školy. Na obou koncích ukončen schodišti a je vydatně prosvětlen pomocí velké prosklené stěny v místě nového schodiště. Před vstupem do školy vznikl dosud chybějící veřejný prostor, který pomohl zdůraznit význam objektu, slouží pro pohodlný vstup do školy a zároveň umožňuje parkování pro rodiče. Parkování pro učitele je umístěné v jižní části zahrady v návaznosti na vedlejší vstup do budovy. Tudy také probíhá zásobování jídelny. V návaznosti na třídu a družinu v suterénu je v zahradě realizována terasa.

Výsledkem úprav je plně inkluzivní venkovská škola s kapacitou 100 žáků, s příjemným moderním, ale zároveň téměř rodinným výukovým prostředím.

Přihlašovatel: Město Turnov

Investor: Město Turnov

Projektant: studie: TopDesign, s.r.o., Vlastibořice, dokumentace pro provedení stavby: B K N , spol. s r.o., Vysoké Mýto

Realizační firma: WORLD INVEST v.o.s. Otvice

FOTO