ZPĚT

Obnova tůní v lesoparku Cihelna v Hrádku nad Nisou

ul. U Remízku, Oldřichovská v Hrádku nad Nisou

Areál bývalé hrádecké cihelny se nachází vzdušnou čarou pouhých pět set metrů od centra města. Jeho součástí je i bývalé hliniště. V místech, kde se těžila hlína pro výrobu cihel, vznikly v minulosti přirozenou cestou tůně a mokřady. Postupem času zarostly orobincem a náletovými dřevinami, zaplnily se hlínou, lidé je využívali také jako skládku. Město Hrádek nad Nisou přistoupilo v roce 2021 k jejich obnově.

Vzhledem k výskytu ohrožených, silně ohrožených a dokonce i kriticky ohrožených živočichů (ropucha obecná, blatnice skvrnitá, skokan štíhlý, skokan skřehotavý, čolek obecný, užovka obojková), bylo potřeba při stavbě respektovat podmínky vydané orgány ochrany přírody. Jednou z nich bylo, že stavba musí proběhnout v období mezi zářím a březnem. Před realizací stavby bylo provedeno místní šetření, při kterém byly orientačně vytýčeny polohy stávajících tůní dle morfologie terénu a bylo určeno, které stromy budou vykáceny. Lokalita má rozlohu přibližně 16 810 m2, z toho plocha tůní činí 9 123 m2.

Při zahajovacích pracích bylo území vyčištěno od komunálního odpadu a od velkého množství nahromaděných pneumatik, které byly v minulosti do mokřadu na černo zavezeny. Území bylo celoplošně pročištěno od náletových křovin a dřevin. Z důvodu oslunění tůní byly odstraněny stromy uvnitř mokřadů, kmeny stromů byly později využity v litorálních pásmech tůní jako mrtvé dřevo. Dalším krokem bylo prohloubení zazemněných tůní v ploše mokřadu do hloubky maximálně 1 m. V takto obnovených tůních bylo zahloubeno 93 doplňkových tůní ve velikosti od středních do plochy 50 m2 po mikro tůně s plochou do 4 m2. V rámci stavby bylo ve svazích lokality vybudováno 5 úkrytů pro živočichy. Ve svažitém terénu byly vykopány jámy, které byly zaplněny roštím a větvemi stromů. Takto naplněná jáma byla zaklopena částí vyhrabané zeminy. V některých místech byl pro výskyt ještěrek drn stržen na pískové podloží.

Dnes převážně zalesněný areál bývalé cihelny slouží obyvatelům města jako vycházková přírodní lokalita. V roce 2018 zde byla vybudována síť mlatových cest, bylo osazeno několik přístřešků a laviček, lanové prvky. Pozemky lesoparku Cihelna se nacházejí v oblasti mezi vlakovým nádražím a silničním obchvatem města v nezastavěném území. jsou ale snadno dostupné z několika směrů a k volnočasovým aktivitám jsou proto hojně využívány. Cílem projektu obnovy tůní bylo zvýšení zádrže vody v krajině a také zvýšení biodiverzity území. Zároveň se zvýšila atraktivita území pro vycházkové a sportovní aktivity obyvatel a návštěvníků města.

Přihlašovatel: Město Hrádek nad Nisou

Investor: Město Hrádek nad Nisou

Projektant: Projektová kancelář Vaner s. r. o.

Realizační firma: SKJ s. r. o.

FOTO