ZPĚT

Městský dům v Novém Boru

Kalinova č. p. 106, Nový Bor

Podstávkový dům č. p. 106, který se nachází na pozemku p. č. 152, k. ú. Nový Bor je památkově chráněný objekt vedený v ÚSKP pod rejstříkovým číslem 21735/5-4900 a zároveň se nalézá v Městské památkové zóně Nový Bor. Dům byl zřejmě postaven roku 1768 za doby hraběte Josefa Kinského pro potřeby zajištění specialistů při výrobě skla. Dům je situován pod náměstím Míru a sousedí se sklářským muzeum, se kterým je propojen spojovacím krčkem. Dům vlastnil i Friedrich Egermanna, syn místního významného skláře Bedřicha Egermanna. Následně dům získal Josef Palme, z jehož éry jsou již zachovány nejstarší spisy k domu. Roku 1871 požádal vlastník domu o výstavbu dílny na malování skla, a to podle plánu Maxmiliána Dittricha. Poslední oprava domu byla provedena těsně po roce 1989, kdy dům ještě patřil pod správu Okresní organizace bytového hospodářství.

Dům je ve vlastnictví města Nový Bor, je štítově orientován do silnice. Střecha je polovalbová a štít je vykládaný břidlicí. Štítové průčelí je tříosé, v přízemní části je členění třemi poli podstávky, v obou podlažích pak bohatě vyřezávané pilastry a kordonová římsa. Východní vstupní průčelí má dvouosou roubenou část členěnou opět pilasty a kordonovou římsou a tříosou přízemní část, nad kterou je vysazena pavlač. V domě je většina místností plochostropá někde s kruhovými medailony a fabiony. Klenuté prostory se nacházejí v přízemí v zadním dílu a ve sklepě.

Při vlastním návrhu architektonického a výtvarného řešení stavebních úprav v podstávkovém objektu č.p. 106 byl brán zřetel na to, že se jedná o kulturní památku a musí tak k němu být i přistupováno. Snahou bylo očištění místností od necitlivých úprav (např. dělící stěny, příčky), které narušovaly svým vzhledem a členěním jednotlivé místnosti a kazily dojem z celého prostoru.

V rámci celkové rekonstrukce domu, které byla zahájena v roce 2019 byla provedena demolice původních vnitřních konstrukcí a výstavba nových konstrukcí včetně opravy původního schodiště a výstavby nového schodiště mezi 2. a 3. patrem. Původní dřevěný krov byl již přetížen, vzdálenost vazeb od sebe byla extrémní. Krov byl zesílen a doplněn. Byla položena nová střešní krytina z vláknocementových šablon kladených na koso. V objektu došlo k celkové výměně oken za nová dřevěná. Na fasádě domu bylo obnoveno dřevěné obložení domu a domu vrácena původní barevnost. 

V současné chvíli je dům využívám Turistickým informačním centrem Nový Bor a sklářským muzeem Nový Bor. V 1.NP jsou nově upraveny prostory pro Informačního centra (IC), které jsou bezbariérové a přístupné z prostor upraveného dvora areálu Sklářského muzea. 2. NP slouží pro potřeby sklářského muzea. Jsou zde umístěny edukační místnosti pro odbornou a badatelskou činnost veřejnosti. Prostory ve 3.NP mají charakter místností vestavěných do podkroví a slouží jako pracovny (depozitáře) určené pro odbornou práci s muzejními exponáty a pro uskladnění muzejních exponátů a věcí potřebných pro pořádání výstav apod..

Přihlašovatel: Město Nový Bor

Investor: Město Nový Bor

Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Realizační firma: STAMO, spol. s r.o.

FOTO