ZPĚT

Domov seniorů a dům služeb Minkovice

Šimonovice - Minkovice

Projekt Domov seniorů a dům sociálních služeb Minkovice se skládá ze dvou částí. Domov seniorů slouží jako dům pro seniory s trvalou pečovatelskou službou. Dům služeb bude využíván, jak pro potřeby zázemí domova seniorů, tak i pro využití občanské vybavenosti obce v podobě prostor pro obchod se smíšeným zbožím.

Urbanistické řešení plně respektuje kontext daného místa výstavby. Umístění objektu je z hlediska okolností, platného územního plánu, zadání investora a výběru pozemku urbanisticky pevně dáno. Jedná se o objekty, které tvoří nově budovanou náves navrženou územní studií. Oproti územní studii navíc vznikl spojovací krček mezi domem služeb a domem seniorů.

Z pohledu architektonického řešení jsou prostory Domova seniorů navrženy do dvou nadzemních podlaží a podkroví. Budova je koncipována do tvaru “L“ lemovaná stávajícími ulicemi Borůvková a Malinová. Stavba svým výrazem a charakterem odpovídá charakteru bydlení pro seniory a je adekvátní pro zamýšlenou funkci. Materiálové řešení vychází z klasické stavební technologie – omítka v barevných odstínech dle výběru investora doplněných v jednotlivých částech prosklenými fasádami a okenními slunolamy antracitové barvy. Antracitová jsou i plastová okna s izolačním trojsklem. Stavba je ukončena prolamovanou pultovou střechou, která je v určitém modulu odskočená nebo nahrazená plochou střechou s atikou. Všechny střechy jsou opatřeny mPVC folií.

Navazující objekt Domu služeb je navržen jako nepravidelný čtyřúhelník s jednou šikmou stranou, na kterou je navázán spojovací krček, propojující domov seniorů s domem služeb. Dům služeb je navržen klasickou zděnou stavební technologii se stropní a střešní konstrukcí z prefabrikovaných předem předpjatých panelů. Spojovací krček je navržen z velké části prosklený s nosnou ocelovou konstrukcí a plecho-betonovým stropem a střechou. Prosklená stěna má výraznější vodorovné členění, tak aby doplňovala horizontalitu objektu.

Zaměříme-li se na stavební, konstrukční a materiálové řešení, pak je Domov seniorů navržen jako dvoupodlažní objekt s podkrovím postavený klasickou zděnou technologií z části doplněnou monolitickým železobetonovým skeletem. Celý objekt je založen na základových pasech a patkách s různou hloubkou. Základové konstrukce jsou tvořeny z prostého betonu o minimální výšce 600mm a dále jsou základové konstrukce zhotoveny z prolévaných tvárnic vyplněných betonem a vyztužených svislou a vodorovnou výztuží. Obvodové konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic přesného zdění na tenkovrstvou zdící maltu s kontaktním zateplovacím systémem s minerální vlnou s finální tenkovrstvou fasádní omítkou zrnitosti 1,5mm. Vnitřní nosné konstrukce jsou navrženy z akustických tvárnic tloušťky 250mm na zdící maltu a z železobetonových stěn a sloupů. Vnitřní nenosné konstrukce jsou zhotoveny ze systémových sádrokartonových příček s vloženou minerální izolací. Vnitřní povrchy keramických stěn jsou navrženy jako omítané, sádrokartonové konstrukce budou vytmeleny a vymalovány. V hygienických prostorách je navržen keramický obklad. Převážným typem nášlapné vrstvy a k tomu odpovídající skladbě je marmoleum a voděodolný vinyl, v technických místnostech je navržen bezprašný nátěr a do kuchyně je navržena keramická dlažba.

Stejně tak Dům služeb je navržen jako jednopodlažní objekt s podkrovím postavený klasickou zděnou technologií. Celý objekt je založen na základových pasech s různou hloubkou. Střešní konstrukce je navržena z nosné konstrukce, která je doplněna o paropropustnou izolaci, tepelnou izolaci z polystyrenu a jako finální vrstva je navržena krytina z PVC mechanicky kotveného. Schodiště je navrženo prefabrikované. Vnitřní nenosné konstrukce jsou navrženy ze systémových sádrokartonových příček s vloženou minerální izolací. Vnitřní povrchy keramických stěn jsou navrženy jako omítané, sádrokartonové konstrukce jsou vytmeleny a vymalovány. Podlahové konstrukce jsou navrženy dle typu a funkčnosti dané místnosti. Převážným typem nášlapné vrstvy a k tomu odpovídající skladbě je marmoleum a voděodolný vinyl, v technických místnostech je navržen bezprašný nátěr a do obchodu je navržena keramická dlažba.

Přihlašovatel: SYNER, s.r.o.

Investor: MORAVIA - STAV s.r.o.

Projektant: STORING spol. s r.o

Realizační firma: SYNER, s.r.o.

FOTO