ZPĚT

COV LK uměleckoprůmyslové, SUPŠS Kamenický Šenov

Havlíčkova 57, Kamenický Šenov


Z pohledu venkovního pozorovatele se může „úprava“ školy zdát jako nezásadní – ale není tomu ale tak. Přesunu sbírky historických prací studentů do dosažitelného přístupu u vstupu školy – a tím i pro návštěvníky z ulice – a následně i koncentraci dílenských provozů do západní části školy přeorganizoval zmatené dispoziční schéma komplexu. Oproti původnímu záměru byl dvůr zastaven docela, v centru dispozice byla pak navržena univerzální, multifunkční učebna, která současně slouží atrium i osvětlení učeben hlouběji v dispozici.
Součástí nového konceptu bylo i zajištění bezbariérovosti – složitým vklíněním vozíčkářského výtahu v centrální pozici celého souobjektí u jeho jižní fasády. Z architektonického hlediska nejvýraznější součástí vnitřního komunikačního systému je prosklená lávka pod hřebenem světlíku, která na úrovni 3NP spojuje historický objekt s novou dvorní vestavbou průchodem nad zmíněnou multifunkční učebnou. Citlivě byly zrestaurovány i původní fasády. Nejvíce se exteriérově projevujícím momentem přístavby je na sever vystupující výrazná prosklená fasáda dvorní vestavby, která zajišťuje osvětlení učeben, a nabízí úchvatný výhled na město a hory. Zajímavou stávající součástí suterénu zůstává pěší komunikační tunel z předchozích let, spojující pod ulicí Havlíčkovou oba základní objekty školy (56 a 57).
Cílem vybudování dvorní přístavby bylo zvýšení podlahové plochy pro výuku žáků. Stávající dvůr je přibližně ve tvaru písmene „L“ a je otevřený směrem k severu. Pod dvorem a přilehlými budovami podtéká Šenovský potok, který je v této části zatrubněn obdélníkovým železobetonovým tubusem. Přístavba zabírá celý půdorys dvora. Základy tvoří mikropiloty hloubky 8 metrů. Dno 1PP tvoří železobetonová základová deska. Konstrukční systém nadzemní části přístavby je ocelový skelet. Zavětrování konstrukce je zajištěno kotvením sloupů do stávajících stěn po obvodu dvora a prostorovým ztužením pomocí diagonálních jeklů. První stropní konstrukce na úrovni 1.NP je v celé ploše přístavby. Jedná se o železobetonovou stropní desku tl. 240 mm. Vodorovné stropní a střešní konstrukce ostatních pater jsou trámové z ocelových válcovaných profilů. Zastřešení volného prostoru je celoskleněné z izolačního trojskla na ocelové konstrukci z uzavřených profilů. Třípodlažní část přístavby je zastřešena pomocí ocelových válcovaných nosníků a trapézového plechu s nabetonováním. Střešní krytina je plechová z titanzinku. Odvodnění střech je pomocí systému vnitřních svodů a vnějších žlabů. Vše opatřeno topnými kabely.
Závěrem je možné říci, že přes obtížný start celé akce a vcelku nenápadný vnější výraz objektu se především podařilo dodat škole potřebné prostory s logicky uspořádanou dispozicí.

Jméno přihlašovatele: HLAVÁČEK - ARCHITEKTI s.r.o.

Investor: SUPŠS Kamenický Šenov a Liberecký kraj

Projektant: HLAVÁČEK - ARCHITEKTI s.r.o.

Realizační firma: neuvedeno

FOTO