ZPĚT

COV LK strojírenství a elektrotechniky - SPŠSE a VOŠ Liberec

Masarykova 3, Liberec

Kompozice řešení stavby vychází ze stávajícího objektu (postaven v letech 1882 až 1884), jeho půdorysu a umístění v areálu školy. Půdorysně se objekt neměnil, byla navržena nástavba 3.NP s převýšeným středním traktem pro umístění potřebných technických zařízení budovy a rozvodů VZT. Tvar nástavby v podstatě kopíruje stávající stav s převýšeným středním traktem. Nástavba je řešena v moderním současném duchu a je tak zcela jasně odlišena od stávající hmoty objektu. Toto řešení bylo diskutováno a odsouhlaseno NPÚ.

Nejprve byla provedena demolice střechy, krovu, zdiva nad 2. NP i částečně stropu nad 2.NP. Těsně nad úrovní stropu 2.NP byl proveden nový ztužující železobetonový monolitický věnec, na němž pak byla provedena nástavba 3.NP. Objekt je po provedené nástavbě třípodlažní s částečným podsklepením a převýšeným středovým traktem nad posledním
podlažím. Zastřešení je provedeno plochou střechou. Pod střechou je proveden pás fasády skládající se střídavě z prosklených prvků a plných sendvičových tepelně-izolačních panelů. Pod tímto pásem je nové parapetní zdivo ukončené v úrovni stávající korunní římsy. Ve spodních podlažích se v exteriéru původně nic měnit nemělo. Vzhledem k průtrži mračen, která se přehnala přes Liberec, došlo k zatečení do celého objektu. Následně byl celý interiér rekonstruován. Celkově základní půdorysná koncepce budovy s centrálním prostorem ve formě podélného troj-traktu s chodbou uprostřed a se dvěma bočními jedno-trakty otočenými o 90°, které ohraničují centrální prostor stavby ve všech nadzemních podlažích, byla zachována. Nově byl řešen bezbariérový přístup do objektu. Byla vybudována nová přístupová rampa, která plynule navazuje na stávající zvýšený chodník před vstupem do budovy. Bezbariérové užívání stavby zajistil nově navržený výtah, který propojil všechna podlaží objektu. U stávajících podlaží se realizovaly nutné stavební úpravy vyvolané nástavbou (zřízení výtahu, dělící požární stěny, výměna výplní otvorů, rozvody TZB atd.) a v exteriéru oprava fasády a její nátěr. Materiálově je stávající objekt řešen klasicky a odpovídá době svého vzniku. Nosné zdi jsou vyzděné z cihel plných pálených, zděných na vápennou maltu. Základy jsou kamenné ze žulových bloků, uložených přímo na skalní podloží. Stropy nad suterénem a chodbou v přízemí jsou z cihelných valených kleneb, zbylé jsou z dřevěných stropnic s oboustranným bedněním. V rámci rekonstrukce interiérů byl v jednotlivých prostorách osazen rastrový podhled s novými LED svítidly osazenými do rastru.. Podlahy jsou betonové, uložené na násypu. Většina příček je zděná, ale jsou i některé novější montované. Nástavba je rovněž navržená jako zděná. Na železobetonových monolitických ztužujících věncích nad 2. a 3. NP jsou uloženy stropy z  předepjatých železobetonových stropních panelů. Příčky jsou navržené částečně jako zděné a částečně jako montované. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové. Vnější omítka je tenkovrstvá silikonová. Střecha je kryta asfaltovými pásy, tepelná izolace je z desek, z střešního polystyrénu.. Okna jsou navržená jako hliníková včetně slunolamů. Podlahové krytiny jsou kombinované: keramická dlažba a vinylová krytina. Únikové venkovní točité schodiště je navrženo jako ocelové. Rampa pro bezbariérový přístup (stejně jako okolní dlažba) je navržena jako betonová. Dostavbou budovy škola získala nové prostory, které jsou vybaveny učebními pomůckami pro přípravu žáků dle současných požadavků firem v regionu. Jedná se odbornou učebnu mechatroniky, robotiky, učebny počítačových sítí, a auly. Aula je nezdařilejší nově budovaný prostor s perfektní akustikou. Všechny odborné učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Stavba velice dobře zapadá do areálu školy, spojuje historický ráz s novodobou architekturou.

Jméno přihlašovatele: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec, příspěvková organizace
Investor: Liberecký kraj
Projektant: Ing. arch. David Mokrý, Ing. Ondřej Mokrý
Realizační firma: První podještědská stavební spol. s r.o.
 

FOTO